Księgowanie dokumentów z programu Ewa do programu Ala


Aby przeksięgowanie dokumentów z programu Ewa do programu Ala przebiegło pomyślnie, należy w obu programach (Ewa i Ala) ustawić wspólną ścieżkę polecenia księgowania, która znajduje się w menu Ustawienia (w programie Ewa: menu Ustawienia->Księgowanie->Katalog poleceń księgowania, w programie Ala: menu Ustawienia->Katalogi->Katalog poleceń księgowania) oraz w programie Ewa w menu Ustawienia->Księgowanie, należy określić na jakich zasadach rozlicza się firma (Księga Przychodów i Rozchodów lub Ewidencja Sprzedaży) oraz numery kolumn dla sprzedaży i dla zakupów.

Aby przeksięgować dokumenty, należy:

  • W programie Ewa wejść w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty, a następnie w menu głównym wybrać Dokument->Księgowanie->Księgowanie do Ala.
  • Otworzy się okno Księgowanie do Ala, w którym należy wskazać datę, do którego dnia (włącznie) mają zostać przeksięgowane dokumenty oraz wybrać sposób ich przeksięgowania:
    • Bez grupowania – każdy dokument zostanie przeksięgowany osobno,
    • Grupuj paragony – dokumenty inne niż paragon zostaną przeksięgowane osobno, a paragony zostaną zgrupowane i wysłane do programu Ala jako zestawienie sprzedaży za dany okres,
    • Grupuj sprzedaż – wszystkie rodzaje dokumentów (sprzedaż, zakup itp.) zostaną przesłane jako osobne zestawienie za dany okres.
  • Kliknąć na przycisk <Księguj>.

W przypadku, gdy użytkownik omyłkowo wykonał przeksięgowanie dokumentów do programu Ala, może takie przeksięgowanie wykonać ponownie. Aby wykonać ponowne księgowanie, należy najpierw dokumenty odksięgować. W tym celu, należy wejść w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty, a następnie z menu głównego wybrać Dokument->Księgowanie->Odksięgowanie dokumentów i wskazać datę do jakiej ma nastąpić odksięgowanie. Po odksięgowaniu dokumentów można ponownie wykonać poprawne przeksięgowanie tych samych dokumentów do programu Ala.

[helpful]