Dane właścicieli


Dane właścicieli firmy wprowadzamy za pomocą opcji Właściciele dostępnej w menu Opcje. Można również skorzystać ze skrótu klawiszowego <Ctrl+W> lub ikony znajdującej się na pasku ikon programu.

Należy wpisać dane wszystkich właścicieli firmy. Umożliwi to eksport formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik. Okno edycyjne składa się z paska ikon oraz z listy wszystkich właścicieli. Dodając lub edytując dane właściciela na wyświetlonym oknie znajdują się cztery zakładki – Strona I, II, III, IV:

  • Na Stronie I znajdują się pola do wypełnienia związane z podstawowymi danymi personalnymi, dowodem osobistym, adresem oraz Urzędem skarbowym.
  • Na zakładce Strona II zamieszczono opcje do wypełnienia danych na temat małżonka, dzieci właściciela. Po prawej stronie okna edycyjnego znajdują się informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia działalności, danych podatkowych związanych z formularzem PIT i programem Płatnik, wykształcenie oraz numer konta bankowego.
  • Na zakładce Strona III można umieścić uwagi dotyczące danej osoby oraz zdefiniować dodatkowe przypomnienie, które będzie wyświetlane przy uruchamianiu programu oraz podczas zmiany firmy. Jest możliwość także zamieszczenia zdjęcia.
  • Na zakładce o nazwie Strona IV, należy wprowadzić dane dotyczące ubezpieczenia społecznego.

Popraw dane płacowe

Opcja <Popraw dane płacowe> znajdująca się na pasku narzędziowym okna Właściciele umożliwia edycję  (poprawianie) danych płacowych właścicieli (fundusze i zasiłki).

Opcji tej nie trzeba uruchamiać, jeżeli nie ma potrzeby wpisania okresów przerw lub poprawiania kwot podstaw naliczania zasiłków i składek, gdyż program przy eksporcie do programu Płatnik sam naliczy odpowiednie kwoty. Za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9> – można wydrukować zestawienie funduszy pracodawców oraz NIP-3.

UWAGA !
W przypadku osób współpracujących, dane wprowadzamy tak jak dane właścicieli i na zakładce Strona IV wybieramy odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia.

[helpful]