Wprowadzanie dokumentów kasowych, bankowych


Spis dokumenty kasowych (KP, KW), bankowych (BP,  BW), innych (IP, IW) można przeglądać za pomocą Opcje->Kasa, Bank, Inne->Dokumenty. Można też użyć kombinacji klawiszy <Ctrl+A> lub ikony

Jeśli użytkownik zechce dodać nowy dokument do spisu, to należy kliknąć na klawisz <F3> lub ikonę Dodaj, można też użyć menu podręcznego (prawy przycisk myszki). Na ekranie pojawi się okno wyboru:

W powyższym oknie należy określić, jaki dokument chcemy wystawić, przy czym typ dokumentu zależy od opcji, w której aktualnie się znajdujemy (Kasa, Bank czy Inne). Po wybraniu konkretnego dokumentu, komputer pokaże listę kontrahentów. Z tej  listy wybieramy kontrahenta, z którym przeprowadzamy transakcje (naciskając klawisz <Enter>). Można też zrezygnować z wyboru kontrahenta, będzie to oznaczać, że dokument nie zostanie wliczony do rozrachunków, a służyć będzie wyłącznie do wewnętrznych rozliczeń. Po dokonaniu powyższych operacji, na ekranie pokaże się okno edycyjne:

W przypadku, gdy jest to pierwszy dokument tego rodzaju, program pozwoli zmienić numer dokumentu, następne dokumenty będą miały automatycznie nadawany numer kolejny. W oknie należy podać kwotę dokumentu oraz opis. Z poziomu dokumentu można także dokonywać rozliczeń należności lub zobowiązań używając przycisku Rozliczenia. Po zaakceptowaniu program automatycznie zaproponuje wydruk dokumentu.

Pozostałe funkcje

  • <Ctrl+S> – Podsumowanie – opcja powoduje podliczenie aktualnego stanu Kasy czy Banku.
  • <Ctrl+F5> – Pokaż spłaty – powoduje pokazanie okna spłat aktualnego dokumentu. Opcja jest dostępna również w menu podręcznym (prawy klawisz myszki).
  • <Shift+Ctrl+K (lub B, I)> – przełączanie okna na odpowiednio Kasę, Bank, Inne. Pomiędzy dokumentami kasowymi, bankowymi oraz innymi można przełączać się również za pomocą ikon z paska narzędziowego

[helpful]