Korzystanie z trybu awaryjnego


Jeżeli awaria okaże się poważniejsza (luki numeracji wpisów księgi, niepoprawne sumy itp.), należy w opcji Ustawienia, na zakładce Innewłączyć opcję tryb awaryjny za pomocą przycisku <Włącz tryb awaryjny>.

Przycisk ten jest dostępny (widoczny) tylko dla użytkownika, który jest administratorem lub wówczas, gdy administrator nadał takie prawo innemu użytkownikowi w opcji Ustawienia->Użytkownicy->Popraw->Prawa do obsługi. Praca w trybie awaryjnym prowadzona jest na odpowiedzialność użytkownika. Można z niej korzystać w momencie awarii danych. Praca w trybie awaryjnym uaktywnia następujące opcje:

1. W opcji Księga
:
Odksięguj – opcja umożliwia odksięgowanie wpisu.
Przenumeruj według daty – umożliwia przenumerowanie wpisanych dokumentów według daty zdarzenia. Oznacza to, że jeżeli wprowadziliśmy wpis, a jego data zdarzenia jest wcześniejsza od daty zdarzenia wcześniej wpisanych dokumentów, to program po wywołaniu tej opcji automatycznie przenumeruje wpisy i nada im kolejne numery według daty zdarzenia.
Usuń (pozycje ze środka) – możliwe jest usunięci wpisu, który niekoniecznie znajduje się na końcu spisu.

2. W opcji Rozliczanie firmy:
Otwórz rozliczenie za miesiąc… – otwarcie miesiąca powoduje, że wszystkie wpisy z danego miesiąca zostaną odksięgowane i będzie można dopisać nową pozycję. Jednak nie można odblokować miesięcy w dowolnej kolejności. Można odblokować tylko ostatni zamknięty miesiąc, następnie można otworzyć kolejny ostatni zamknięty miesiąc i tak aż do stycznia. Jeżeli istnieją jakieś wpisy w bieżącym miesiącu, to po otwarciu zamkniętego miesiąca stracą one swoje liczby porządkowe. Po jego ponownym zamknięciu te wpisy zostaną ponownie ponumerowane według daty zdarzenia.

3. W opcji Rozliczanie właścicieli.
Otwórz rozliczenie za miesiąc … – umożliwia otworzenie (odblokowanie) rozliczenia miesiąca dla wybranego właściciela.

UWAGA !
Opcja ta może być stosowana tylko w przypadku awarii danych. Stosowanie jej w innych przypadkach jest niezgodne z zasadami prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Użytkownik odpowiada za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego używania opcji naprawy!

[helpful]