Powiązanie właścicieli i firm


Jeżeli użytkownik programu chce poprawnie rozliczyć właścicieli, to powinien przypisać im udziały w jednej lub w kilku firmach. Jeden właściciel może mieć udziały w dowolnej ilości firm, jednocześnie w jednej firmie może być dowolna ilość właścicieli. W celu przypisania właścicielowi udziału w określonej firmie, wybieramy opcję Inne ->Ustawienia lub ikonę Ustawienia – znajdującą się na pasku ikon. W zakładce Spis firm, znajduje się spis wszystkich firm rozliczanych w programie.

Wybieramy firmę, do której powinien zostać przypisany dany właściciel wraz z udziałem. Przycisk <Udziały> pozwala na wyświetlenie spisu udziałowców firmy.

Aby dodać kolejnego właściciela (udziałowca) w wybranej firmie, naciskamy klawisz <F3> i wprowadzamy jego dane.

Stojąc w polu Nazwisko i naciskając klawisz <F6> można w szybki i łatwy sposób wybrać odpowiednią osobę ze spisu Właścicieli(potwierdzając dwukrotnym kliknięciem myszki lub klawiszem <Enter>). Należy zwrócić uwagę na prawidłową początkową datę udziałów w wybranej firmie. Jest to data, od której program ma uwzględniać wprowadzony udział właściciela. Udział możemy wpisać procentowo lub w postaci ułamka zwykłego. W przypadku, gdy właściciel ma 1/3 udziału nie zaleca się wpisywać 33,3333%, gdyż taki wpis może spowodować, przy dużych kwotach przychodu w firmie, błąd w rozliczaniu.

Aby zakończyć udział właściciela w wybranej firmie, należy wpisać datę końcową. Na deklaracji PIT-5(L) ta działalność będzie uwzględniana tylko do końca miesiąca wg wyżej wprowadzonej daty i nie będzie już obliczana w kolejnych miesiącach.

UWAGA !
Możliwość wprowadzania udziałów jest dostępna tylko na zakładce Spis firm za pomocą przycisku <Udziały>. Przycisk <Firmy> na zakładce Właściciele służy tylko do przeglądania udziałów wybranej osoby w firmach, nie ma tam możliwości dodania nowego udziału.

[helpful]