Zestawienia


Użytkownik programu Ala może wykonać kilka podstawowych zestawień. Służy do tego opcja Zestawienia, zamieszczona w menu głównym programu. Po czym wybrać możemy m.in. Miesięczne rozliczenia właścicieli, Zbiorcze podsumowanie księgi, Struktura sprzedaży za rok.

Obroty na kontach

Za pomocą tego zestawienia można obejrzeć podsumowania kwot wprowadzonych na poszczególne konta. Aby sporządzić zestawienie, należy wybrać z menu Zestawienia->Obroty na kontach. Na ekranie pojawi się spis kont, które są zdefiniowane w słowniku kont. W opcji drukowania dostępnej w oknie tego zestawienia, można podejrzeć lub wydrukować następujące dane:

  • Rozliczenie konta,
  • Miesięczne rozliczenie kont,
  • Roczne rozliczenie kont,
  • Definiuj – użytkownik samodzielnie definiuje pola,które znajdą się na zestawieniu.

Miesięczne rozliczenie firmy

Zestawienie to umożliwia obejrzenie wartości przychodów i kosztów firmy (z wszystkich miesięcy) na przestrzeni jednego roku.

Miesięczne rozliczenia właścicieli

Zestawienie to umożliwa objerzenie wartości przychodów i kosztów właścicieli (z wszystkich miesięcy) na przestrzeni jednego roku.

Struktura zakupów

Opcja ta umożliwia rozliczenie podatku należnego VAT dla firm, które rozliczają swoją sprzedaż procentowo w stosunku do zakupów czyli stosują tzw. sprzedaż bezrachunkową. Istnieje możliwość obliczenia i wydrukowania oddzielnych rozliczeń dla wybranych numerów ewidencji, które wcześniej oczywiście powinny zostać wprowadzone przez użytkownika i wykorzystywane przez niego podczas wprowadzania pozycji do rejestrów. Strukturę zakupów można również włączyć z poziomu okna Rejestr VAT Zakupy oraz Rejestr VAT Sprzedaż, za pomocą ikony drukowania lub klawisza funkcyjnego <F9>.

Struktura sprzedaży za rok

Opcja ta umożliwia obliczenie prognozowanego i rzeczywistego procentu przysługującego odliczenia podatku VAT w przypadku, kiedy firma prowadzi sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną. Program wylicza proporcję sprzedaży opodatkowanej w stosunku do sprzedaży ogółem. Wyliczony na podstawie sprzedaży w roku poprzednim  prognozowany procent podatku należy wpisać w opcji Ustawienia na zakładce Podatki na początku roku lub w momencie rozpoczęcia pracy z programem. Program sam będzie wyliczał kwotę podatku możliwego do odliczenia i ujmował w odpowiedniej rubryce w deklaracji VAT-7. Na koniec roku obrachunkowego, po wpisaniu rzeczywistego procentu sprzedaży opodatkowanej wyliczonej na podstawie sprzedaży w roku bieżącym program w następnym miesiącu wyliczy korektę tego podatku i ujmie ją na deklaracji VAT-7.

Zbiorcze podsumowanie księgi

Opcja ta umożliwia wydrukowanie widoku wszystkich podsumowanych kolumn, związanych z księgą podatkową w przeciągu całego roku. Po wpisaniu różnicy inwentaryzacyjnej na wydruku będzie wyliczony dochód lub strata z działalności.

Zestawienie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy

Opcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, pomocnego przy rozliczeniu rocznym właścicieli, z wykorzystaniem PIT-36(L).

[helpful]