Zestawienia


W programie Ewa użytkownik może wykonać różnego typu zestawienia. Spis zestawień dostępny jest w menu głównym Zestawienia, które w zależności od wersji programu (MINI, MIDI czy MAX), dotyczyć będą sprzedaży i zakupów towarów, stanów magazynowych oraz spłat kredytów.

Rejestry VAT

Rejestr VAT sporządzamy w opcji Zestawienia->Rejestry VAT->Sprzedaż (Zakup). W oknie rejestru, należy wybrać rodzaj rejestru i okres z jakiego chcemy otrzymać rejestr. Po akceptacji danych, czy po kliknięciu na przycisk <Twórz>, program przystąpi do wykonania zestawienia. Wynikiem zestawienia jest lista wszystkich dokumentów spełniających podane warunki. Następnie należy wydrukować rejestr. Postać wydruku rejestru zależy od ustawień ustalonych w opcji Ustawienia->Rejestr VAT oraz od definicji stawek VAT w opcji Opcje->Słowniki->Stawki VAT.

Rejestr przychodu i rozchodu towaru

Rejestr przychodu i rozchodu towaru sporządzamy w opcji Zestawienia->Rejestr przychodu i rozchodu towaru

Użytkownik programu wybiera indeks towaru, dla jakiego będzie analizować obroty. Po akceptacji program przystąpi do wykonania zestawienia. Wynikiem zestawienia jest uporządkowana lista pozycji dokumentów wystawionych w wyniku sprzedaży/zakupu danego towaru. Zestawienie przyjmuje jako stan początkowy, stan naliczony na dzień rozpoczynający analizę obrotów. Stan końcowy wynika ze stanu początkowego powiększonego o przychody a pomniejszonego o rozchody. W przypadku, gdy w zakresie dat wystąpiła zamknięta inwentaryzacja, na której pojawiła się różnica dla analizowanego indeksu, do zestawienia dodawane są dokumenty INW+ (dla nadwyżek) i INW- (dla niedoborów). Pomimo że w bazie nie ma dokumentów INW, w celu zachowania ciągłości stanu muszą znaleźć się na zestawieniu.

Stan na dany dzień

Program Ewa daje możliwość śledzenia na bieżąco stanów magazynowych. Pozwala także naliczać stany aktualne na określony dzień na podstawie stanu początkowego (inwentaryzacja lub stan 0) i dokumentów obrotu. Stany na dany dzień sporządzamy za pomocą opcji Zestawienia->Stany na dany dzień

Użytkownik powinien określić dzień, na który program ma naliczyć stan, zakres towarów, dla których nastąpi naliczenie stanu i czy uwzględniać dokumenty obrotu z dnia, na który nalicza stany – koniec dnia czy początek dnia. Po akceptacji parametrów, program przystąpi do wykonania zestawienia. Wynikiem zestawienia jest lista wszystkich lub wybranych kartotek wraz ze stanem początkowym plus przychody minus rozchody i stanem końcowym.

Zestawienie spłat kredytów

Zestawienie spłat kredytów sporządzamy w opcji Zestawienia->Zestawienie spłat kredytów. W oknie tworzenia zestawienia, użytkownik programu określa czy interesują go rozliczenia kontrahenta w zadanym okresie czy rozliczenia konkretnego dokumentu. Zestawienie to pozwala przeanalizować historię spłat i na tej podstawie ustalić wiarygodność danego kontrahenta.

Zestawienie towarów na zamówieniach

Podana opcja pozwala na zestawienie towarów w zależności od indeksu towaru czy też wyróżnika. Wymagane jest określenie okresu zestawienia czy to będzie rok, kwartał, miesiąc itp.

Zestawienia sprzedaży i zakupów towarów

Opcje zestawień sprzedaży i zakupu umożliwiają analizę obrotu towarowego w zadanym okresie, dla określonej grupy towarów oraz dla wybranego kontrahenta. Tworzenie zestawienia rozpoczynamy od określenia zakresu danych uwzględnionych na zestawieniu.

Po utworzeniu zestawienia otrzymamy łączne wartości sprzedaży lub zakupu dla wybranych indeksów towarowych. Wydruk takiego zestawienia może składać się z analityki i/lub samych sum składowych.

Drukarki fiskalne

Program Ewa umożliwia współpracę z drukarkami fiskalnymi zgodnymi ze standardem POSNET, ELZAB, SPARK, INNOVA. Współpraca odbywa się na zasadzie wysyłania wystawionych dokumentów fiskalnych do drukarki. Chcąc rozpocząć współpracę z drukarką, należy w opcji Ustawienia->Drukarka fiskalna ustawić parametry podłączonego sprzętu. W dolnej części okna ustawień pokaże się opcja: Obsługa portu COM, w której należy ustawić czy jest to: stara obsługa, nowa obsługa i czy drukarka jest pod kablem USB, po czym w menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT, należy ustawić odpowiednie symbole w polu Znak dla stawek wysyłanych do drukarki. Podczas otwierania okna Dokumenty, program sprawdzi połączenie z drukarką, w przypadku błędu wyświetlony zostanie komunikat. Wysyłanie dokumentów odbywa się automatycznie. Po zapisie dokumentu fiskalnego program pyta czy wysłać dokument na drukarkę. Jako dokumenty fiskalne uznawane są dokumenty wymienione w opcji Ustawienia->Drukarki fiskalne->Dokumenty fiskalne. Wszystkie operacje związane z drukarką fiskalną można wykonać w oknie Dokumenty->Opcje drukarki fiskalnej <Ctrl+F>.

Każdy dokument posiada status fiskalny, zapisany w kolumnie Fisk:

  • Puste pole – do tej grupy zaliczamy dokumenty, które nie są fiskalne i nie będą wysyłane do drukarki.
  • Tak – dokumenty fiskalne poprawnie wysłane na drukarkę.
  • Nie wysłano – dokumenty fiskalne nie wysłane na drukarkę z powodu błędu lub rezygnacji operatora.

Zmiana tego statusu wiąże się z poważnymi konsekwencjami i może być wykonana tylko przy posiadaniu odpowiednich praw dostępu (domyślnie posiada je administrator).

Istnieje możliwość drukowania faktur VAT fiskalnych (FAF) na drukarce fiskalnej bez konieczności podłączania drukarki zewnętrznej. Opcja dotyczy nowych drukarek fiskalnych firmy POSNET (np. POSNET THERMAL HS FV). Opcja jest domyślnie wyłączona, a jej dostępność określa parametr: Drukuj na drukarce fiskalnej pełen wydruk faktury VAT (do 15 pozycji), który znajduje się w menu Ustawienia-> Drukarka Fiskalna. Parametr ten dostępny jest, gdy Rodzaj drukarki ustawiony jest na wartość POSNET 2001 oraz Obsługa portu COM ustawiona jest na wartość Nowa obsługa. Włączenie tej opcji zmienia dotychczasowe zachowanie programu, polegające na wydruku paragonu, a zaraz po nim faktury VAT na drukarce zewnętrznej na wydruk faktury wyłącznie przez drukarkę fiskalną.

[helpful]