Instalacja sieciowa


1. Założenia przyjęte do opisu

 • W sieci istnieje komputer (serwer), na którym będą przechowywane i udostępniane wszystkie dane.
 • Do przechowywania i udostępniania danych na serwerze wykorzystywany jest dysk C.
 • Używając nazwy <program> mamy na myśli dowolny z programów: Aga, Ala, Ewa.

2. Przebieg instalacji sieciowej

 • Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć od instalacji programu na serwerze. Zalecamy instalowanie programów bezpośrednio na dysku C serwera (np. C:\Streamsoft\Aga).
 • Po zainstalowaniu programu należy udostępnić cały dysk, na którym zainstalowano program. W tym celu należy kliknąć menu Windows Start->Komputer, zaznaczyć dysk lokalny C, a następnie z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Udostępnianie i zabezpieczenia.
 • W polu Nazwa udziału, należy wpisać krótką nazwę (do 8 znaków), która nie powinna zawierać polskich liter, przecinków, kropek, spacji itp.
 • Następnie na dysku C należy utworzyć pusty katalog (np. o nazwie „net”).
 • Jeżeli komputer (serwer) będzie również używany do pracy z programami, to kolejnym krokiem jest zamapowanie dysku C pod dowolną literkę (np. P).
 • W następnej kolejności, należy odszukać program BDEAdmin.exe. Domyślnie jest on w katalogu C:\Program files\Borland\Common files\BDE lub C:\Program files\Common files\Borland Shared\BDE. W przypadku innej lokalizacji, trzeba poszukać tego programu używając opcji Wyszukaj z menu Start Windows. Po uruchomieniu programu BDEAdmin.exe, należy wybrać zakładkę Configuration i w lewej części okna wybrać Drives->Native->PARADOX. W prawej części okna pojawi się spis parametrów. Dla parametru NET DIR, trzeba ustalić ścieżkę, wspólną dla wszystkich komputerów w sieci, czyli w opisywanym przypadku: P:\net.
 • Następnie, należy ponownie przejść do lewej części okna, wybrać System->INIT i ustawić parametr LOCAL SHARE na wartość TRUE. Aby zachować wszystkie ustawienia, należy wybrać z menu głównego okna opcję Object->Exit i nacisnąć Yes. Po tych czynnościach uruchomić program na serwerze, aby sprawdzić czy podczas uruchamiania nie zgłasza błędów.
 • Po sprawdzeniu czy program poprawnie uruchamia się na serwerze, zamykamy program na serwerze i przechodzimy do zainstalowania go na komputerach (stacjach) roboczych.Najpierw należy zamapować dysk, na którym jest udostępniony zasób z serwera. Mapujemy go pod dowolną literką (kolejną wolną literką jaką podpowiada komputer), np. P.
 • Po tej czynności instalujemy program na komputerze roboczym i ustawiamy parametry w programie BDEAdmin.exe:
  • dla parametru NET DIR należy podać zamapowany dysk serwera (np. P) i dopisać nazwę pustego katalogu utworzonego na dysku C na serwerze (przykładowa ścieżka będzie wyglądać następująco: P:\net),
  • parametr LOCAL SHARE należy ustawić tak samo jak na serwerze, czyli na wartość TRUE,
  • zamykając program BDEAdmin, należy pamiętać, aby wybrać z menu głównego opcję Object->Exit i nacisnąć Yes.
 • Następnie należy uruchomić program na komputerze roboczym i w menu Ustawienia na zakładce:
  • Katalogi – w programie Ala,
  • Ustawienia – w programie Ewa,
  • Katalogi, Przypominanie – w programie Aga,
   wpisać katalog bazy danych z programu (np. P:\Streamsoft\<program>\dane).

UWAGA!
Jeżeli program Ala zainstalowany jest sieciowo i użytkownik posiada również program Ewa, a katalog kontrahentów dla obu programów ma być wspólny, to zalecamy aby baza kontrahentów znajdowała się w programie Ala, a w programie Ewa należy poprowadzić ścieżkę do kontrahentów z danych programu Ala (menu Ustawienia->Kontrahenci->Katalog kontrahentów).

[helpful]