Obsługa programu za pomocą klawiatury


We wszystkich programach wchodzących w skład linii porduktów PCBIZNES, przy przeglądaniu danych, można posługiwać się klawiszami funkcyjnymi od <F1> do <F9>. Dzięki temu możliwe jest wywoływanie opcji bez użycia myszy.
Spis opcji programu dostępnych za pomocą klawiszy funkcyjnych:

 • <F1> – Uruchamia pomoc,
 • <F2> – Umożliwia bezpieczne przeglądanie danych, bez możliwości poprawy,
 • <F3> – Umożliwia dodanie nowej pozycji np. nowego kontrahenta do spisu,
 • <F4> – Zmienia sposób sortowania, czyli porządkowania zapisów w tabeli,
 • <F5> – Umożliwia poprawę wskazanej pozycji z tabeli,
 • <F6> – Umożliwia odszukanie pozycji według żądanego kryterium,
 • <F7> – Umożliwia filtrowanie danych według żądanego kryterium,
 • <F8> – Służy do anulowania lub kasowania zbędnej pozycji. Operacja jest nieodwracalna,
 • <F9> – Umożliwia wydrukowanie danych z aktualnej tabeli.

Dodatkowe kombinacje klawiszy

 • Wewnątrz okien edycyjnych można poruszać się pomiędzy polami lub zakładkami za pomocą kombinacji klawisza <Alt> oraz litery zapisanej z podkreśleniem, np. Zamknij – <Alt+z> (najpierw przycisnąć <Alt> i jednocześnie trzymając <Alt>, nacisnąć klawisz z). Korzystając z klawiszy funkcyjnych oraz skrótów (<Alt>+ litera) można znacznie przyspieszyć prace polegające na wprowadzaniu dużej ilości zapisów np. w biurach rachunkowych.
 • Między kolejnymi polami w oknach edycyjnych, użytkownik może poruszać się za pomocą klawisza <Tab> (lub <Enter>). Aby cofnąć się do poprzedniego pola, należy wcisnąć klawisz <Shift> i trzymając go nacisnąć klawisz <Tab> (lub <Enter>).
 • Użytkownik może zmieniać zakładki (przełączać się nimi) wciskając klawisz <Ctrl> i jednocześnie naciskając <Tab>. Chcąc cofnąć  się na poprzednią zakładkę, należy wcisnąć jednocześnie klawisze <Shift+Ctrl> i trzymając je, nacisnąć klawisz <Tab>.
 • Okno z tabelą można zamknąć, naciskając kombinację klawiszy <Ctrl+F4> lub <F12>. Wyjść z programu można poprzez naciśnięcie kombinacji <Alt+F4>.
 • Jeżeli pomyliliśmy się podczas wprowadzania danych i chcemy przywrócić poprzednią wartość pola, należy wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl+Z> np. jeśli w polu jest napis Warszawa, a my przez pomyłkę skasowaliśmy ten wyraz, to wciśnięcie <Ctrl+Z> w tym polu przywróci napis Warszawa.
 • W okienkach z tabelą danych można zobaczyć wszystkie, dostępne w danej chwili, opcje uruchamiając podręczne menu. W tym celu, należy wcisnąć na tabeli danych prawy klawisz myszki lub na klawiaturze klawisz z wizerunkiem menu i strzałki (nie na wszystkich klawiaturach klawisz ten istnieje). Korzystanie z menu podręcznego może przyspieszyć pracę.
 • W polach wartościowych lub kwotowych (tzn. w takich, do których należy wpisać wartość liczbową lub kwotę), można skorzystać z podręcznego arkusza kalkulacyjnego. Do tego celu służy kombinacja klawiszy <Ctrl+Shift+K>. Możemy tam skorzystać z dodatkowych obliczeń i wynik przepisać do aktualnego pola

[helpful]